Lake 2019, DigiPeda

Opistojen pedagogisen laadun kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen/ Lake 2019, DigiPeda

 

Digipeda  on Opetushallituksen rahoittama hanke, omavastuu 15 %


Tavoite 1.  Henkilöstön osaamisen kehittäminen: digitaalisten välineiden pedagoginen käyttö

Hankkeen puitteissa järjestettiin yhteensä 30 täydennyskoulutustilaisuutta verkko- ja verkkoavusteiseen opetuksen ja ohjaamisen taitojen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Koulutuksissa oli yhteensä 412 osallistujaa.

Koulutukset sisälsivät Peda-net -oppimisympäristön ja verkkopedagogisen osaamisen kehittämistä sekä Teams-työkalun käyttötaitojen hallintaa.

 

Tavoite 2. Täydennyskoulutusmallin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Tietotaitoviikko -täydennyskoulutusmallia. Keravan Opiston kädentaitojen ainealueen johdolla järjestettiin toukokuussa 2019 ja kesäkuussa 2020 tietotaito -täydennyskoulutustilaisuudet, joiden keskeisenä toimintaperiaatteena oli, että opettajat opettavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Koulutustilaisuuksissa hyödynnettiin digitaalisia välineitä ja myös opittiin niitä käyttämään.

Opettajalta opettajalle.pdf


Tavoite 3. Digitalisaatiosuunnitelman laatiminen

Yhteiskunnan digitalisoituessa on kansalaisopiston tehtävä edistää kuntalaisten digitaalisessa yhteiskunnassa tarvitsemaa osaamista ja ymmärrystä. Kansalaisopisto on tarttunut uuteen tehtäväänsä huolehtimalla kuntalaisten yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksista ja yhdenvertaisuudesta tarjoamalla mahdollisuuksia digitaalisten välineiden käyttötaitojen opiskeluun sekä laajemmin muuttuvan digitaalisen ympäristön ymmärtämiseen.

Digitalisaatiosuunnitelman laadintaa varten tutustuttiin kansalaisopistoja varten tehtyihin digitalisaatiosuunnitelmiin sekä Keski-Uudenmaan perusopetuksen vastaaviin suunnitelmiin.  

Hankkeessa tehty digitalisaatiosuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen, ns. yleinen osa, on Keski-Uudenmaan kansalaisopistoille yhteinen. Toinen osa sisältää kunkin opiston oman osuuden digitalisaation käytännön tavoitteista ja toteutuksista. Digitalisaatiosuunnitelmassa määritellään kansalaisopiston rooli ja tehtävä digitaitojen edistäjänä.

 Keravan Opiston digitalisaatiosuunnitelma vuosille 2021_2022.pdf


Tavoite 4. Digitutoreiden roolin vahvistaminen

Hankkeessa haluttiin vahvistaa digitutorien roolia digitaalisten työvälineiden käytössä ja pedagogisessa kehittämistyössä. Tavoitteena oli, että digitutorien vastaavat tuntiopettajien kouluttamisesta ja ohjaamisesta verkko- ja verkkoavusteiseen koulutukseen sekä Peda.net -oppimisympäristön kehittämisestä. Ajatuksena oli myös tuntiopettajien kouluttaminen digitutoreiksi ohjaamaan vertaisiaan eli muita tuntiopettajia.

Tavoite on toteutunut osittain. Digitutortoimintaan ovat perehtyneet pääasiassa opistojen vakinainen henkilöstö, joka joutui maaliskuussa 2020 lähiopetuksen keskeytyessä joutuikin tositoimiin. Esimerkiksi Keravan Opistossa noin 60 % käynnissä olleista kursseista jatkui etäopetuksena. Tämä tarkoitti käytännössä lähes jokaisen tuntiopettajan ohjeistamista ja tukemista etäopetustehtävässä. Ohjausta ja tukea tarvittiin niin ohjelmien ja laitteiden teknisessä haltuun ottamisessa että pedagogisen näkökulman tukemisessa.

Tutortoiminta kietoutui läheisesti hankkeen täydennyskoulutuksiin, johon osallistui sekä opistojen vakinainen henkilöstö että tuntiopettajat.

Teams __Pedanet_asiakasohje.pdf

 

Tavoite 5. Uusien asiakkaiden tavoittaminen

Yhteistyö HaeMut!/ Digistä mua! -hankkeen kanssa: 

  • Prisma- yms. ohjauspiste, Jalkautuminen, Digikanavat
  • Digineuvonta-puhelin maalis-huhtikuussa 2020

Opiston oma Tutustu etäopiskeluun -kurssi 

  • Uusia asiakkaita pyrittiin tavoittamaan myös "Tutustu etäopiskeluun" – kurssien kautta syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Kurssi on maksuton ja se tavoitteena on tutustuttaa erityisesti henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet etäopetukseen.
Opiston verkkokurssien laadullinen ja määrällinen kehittäminen
  • Verkkokurssien määrää on kasvatettu, jotta voimme palvella korona-aikana asiakkaita paremmin ja saada asikakaita laajemmalta alueelta Päivitetty 10.05.2021 klo 15:54