Taitotasot ja tasotestit

Kielikurssien kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso (esim. Taso A1, Taso A2). Taitotasojen tarkoituksena on helpottaa sopivantasoisen kurssin löytämistä.

Kaikki alkeiskurssit alkavat taitotasolta A0 eli aiempia opintoja ei tarvita.

Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useamman vuoden opiskelu. Esimerkiksi perustason saavuttamiseen menee opistossa kurssien tuntimääristä riippuen 4-6 vuotta. Parhaan oppimistuloksen saavuttaakseen kannattaa opiskella myös kotona.

Keskitason
 kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä työelämässä tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Ne sopivat peruskoulun oppimäärän tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi.

Ylimmän tason
 kurssit syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa. Taitotasolla C kielitaito on korkeatasoinen ja lähenee äidinkielisen taitoa.

Eurooppalaiset kielitaitotasot - Itsearviointitaulukko

Dialang tasotesti

Jos et ole varma omasta kielitaidon tasostasi, voit halutessasi tehdä suuntaa-antavan Dialang  tasotestin. Testitulos ilmaistaan 6-portaisella asteikolla eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti, esim. A2, B1.

Testin osiot ovat kuunteleminen, kirjoittaminen, lukeminen, rakenteet ja sanasto. Testata voi mm. englannin, espanjan, italian, saksan, ranskan, ruotsin, suomen ja kreikan kielen osaamista.

Testaus alkaa lähtötasotestillä ja itsearvioinnilla, joiden jälkeen valitaan varsinainen testiosio. Kannattaa varata aikaa testin tekemiseen. Testin voi tehdä myös useassa osassa.

Englannin kielen tasotesti 

Englannin kielen taitoasi voit testata myös sivulla Test your English Cambridge Assessment. Sivulla on neljä eri testiä: General EnglishBusiness EnglishFor schools ja Young learners. Jos olet jo edistynyt opiskelija, kannattaa tehdä testi General English tai työelämän kielitaitoa testaava Business English testi. Alkuvaiheen opiskelijoille sopivat For schools ja Young learners -testit.

Englannin taitotasotesti

Kielten taitotasot A1-C

Perustaso

A1 Alkeistaso - Kielen perusteiden hallitseminen

 • Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.
 • Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
 • Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.
 • Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.


A2 Selviytyjän taso - Sosiaalinen kanssakäyminen

 • Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto ja työ.
 • Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.
 • Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Keskitaso

B1 Kynnystaso - Selviytyminen matkustettaessa

 • Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.
 • Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.
 • Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2 Osaajan taso - Työelämän sujuva kielitaito

 • Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.
 • Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.
 • Pystyy tuottamaan selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista.
 • Pystyy esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta sekä selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Ylin taso

C Taitajan taso - Monipuolinen kielellinen ilmaisu

 • Ymmärtää erityyppisiä vaativia ja pitkähköjä tekstejä sekä tunnistaa piilomerkityksiä.
 • Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
 • Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa sekä opintoihin ja ammattiin liittyvissä tilanteissa.
 • Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys (2003), s. 48. WSOY.


Päivitetty 09.12.2020 klo 08:26