Työ/koulutussopimus ja työsuhde

Työsopimus

Uudet opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen tai yrittäjän koulutussopimuksen työstä sovittaessa. Henkilötietolomakkeen saat ainealueen vastuusuunnittelijalta/-opettajalta tai kohdasta Lomakkeet.

Pankkiyhteystiedot ilmoitetaan IBAN FI -numerona. Opettaja toimittaa Opiston toimistoon kopiot kaikista palkkaukseensa vaikuttavista koulutustodistuksista. 

Henkilö- ja koulutustietojen perusteella laaditaan kirjallinen työsopimus, joka postitetaan opettajalle lukukauden alussa. Työsopimus lähetetään kahtena kappaleena, jotka sekä tuntiopettaja että opiston rehtori allekirjoittavat. Toinen kappale palautetaan Opiston toimistoon ja toinen jää opettajalle. Allekirjoitettu työsopimus tulee toimittaa toimistoon mahdollisimman pian ennen lukukauden alkua. Palkka tai palkkio maksetaan, kun allekirjoitettu sopimus on palautettu Opiston toimistoon.

Työsuhteen alkaminen

Työsuhteen alkamisessa noudatetaan KVTES:n I luvun 6 §:n määräyksiä: "Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jonka työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy töihin". Tämä tarkoittaa ensimmäistä opetuskertaa.

Tehtävät

Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. (OVTES Osio F Liite 12 Kansalaisopisto III Tuntiopettajat 12 §)

Virka- ja työehtosopimukset

KVTES ja OVTES ovat voimassa sellaisenaan ja ne ovat nähtävillä opiston toimistossa. Ne löytyvät myös osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi. Lisäksi sovelletaan työsopimuslakia. Tuntiopettajalle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, joka määräytyy opettajan pätevyyden ja tutkinnon mukaan. Voimassa olevat palkkataulukot löydät netistä.

 

Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneelle maksetaan 5 % ja opettajan pedagogiset 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot suorittaneelle 10 % korkeampi tuntipalkkio.

Työtodistus

Opettajalle annetaan työtodistus, tuntierittelyt ja muut todistukset pyydettäessä. Osoita pyyntö osoitteeseen keravanopisto@kerava.fi

Työterveys

Keravan kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa Lääkärikeskus Aava Oy. Työterveyshuolto koskee niitä kaupungin työntekijöitä, joiden työsuhde on voimassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti ja joiden työaika on yli 10h viikossa.


Ks. Lakiotteet

 

Päivitetty 06.08.2020 klo 10:33