Työsopimus ja työsuhde

Työsopimus

Uudet opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen tai yrittäjän koulutussopimuksen työstä sovittaessa. Henkilötietolomakkeen saat päätoimiselta opettajalta / suunnittelijalta tai nettisivujen Opettajille-välilehdeltä.

 

Pankkiyhteystiedot ilmoitetaan IBAN FI -numerona. Opettaja toimittaa opiston toimistoon kopiot kaikista palkkaukseensa vaikuttavista koulutustodistuksista. Henkilö- ja koulutustietojen perusteella laaditaan kirjallinen työsopimus, joka postitetaan opettajalle lukukauden alussa.

 

Työsopimus postitetaan opettajalle lukukauden alussa kahtena kappaleena, jotka sekä tuntiopettaja että opiston rehtori allekirjoittavat. Toinen kappale palautetaan opiston toimistoon ja toinen jää opettajalle. Allekirjoitettu työsopimus tulee toimittaa toimistoon mahdollisimman pian ennen lukukauden alkua. Palkka tai palkkio maksetaan, kun allekirjoitettu sopimus on palautettu opiston toimistoon.

 

Työsuhteen alkaminen

Työsuhteen alkamisessa noudatetaan KVTES:n I luvun 6 §:n määräyksiä: "Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jonka työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy töihin" (s. 17) Tämä tarkoittaa ensimmäistä opetuskertaa.

 

Tehtävät

"Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin" (OVTES 2014-2016 s. 178).

 

Virka- ja työehtosopimukset

KVES ja OTES ovat voimassa sellaisenaan ja ne ovat nähtävillä opiston toimistossa. Ne löytyvät myös osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi. Lisäksi sovelletaan työsopimuslakia. Tuntiopettajalle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, joka määräytyy opettajan pätevyyden ja tutkinnon mukaan. Voimassa olevat palkkataulukot löydät netistä.

 

Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneelle maksetaan 5 % ja opettajan pedagogiset 35 opintoviikon opinnot suorittaneelle 10 % korkeampi tuntipalkkio.

 

Työtodistus

Opettajalle annetaan työtodistus, tuntierittelyt ja muut todistukset pyydettäessä. Osoita pyyntö osoitteeseen keravanopisto@kerava.fi


Ks. Lakiotteet

 


​​

Päivitetty 22.06.2016 klo 09:33