kesä 10
Keravan Opistolla on tosi tyytyväisiä asiakkaita
Teimme Keravan Opiston vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn huhtikuussa 2021 liittyen vuoden 2020 kokemuksiin opiskelusta Keravan Opistolla. Kysyimme myös etäopiskelukokemuksista, sillä vuosihan oli monin tavoin poikkeuksellinen.

Kyselyyn vastasi 368 henkilöä, joista suurin osa oli naisia (83%). Isoimmat vastaajien ikäluokat olivat 51-60 sekä 61-70 -vuotiaat.  Vastanneista henkilöistä noin puolella oli korkean asteen koulutus.

keravanopisto_asiakastyytyväisyyskysely_palaute_2021 (2).png
Opiston toiminnan vuosittaista laatua mittasimme yhdeksällä eri osa-alueella. Vuoteen 2019 verrattuna keskiarvot nousivat melkein kaikkien osa-alueiden osalta. Korkeimmat arvosanat saivat opettajien ammattitaito (4.5), kurssien laatu (4.4.), asiakaspalvelu (4.4) sekä tiedotus (4.3).  Lisäsimme mittaristoon viimeiseksi uuden kysymyksen etäopetuksen verkko-oppimisympäristöistä. Skaala kysymyksissä oli 1= välttävä ja 5 =erittäin hyvä.
asiakastyytyväisyyskysely1.PNG

Halusimme tietää lisää kansalaisopistossa opiskelun merkityksestä asiakkaiden arkeen. Vastauksista käy selvästi ilmi, että osallistuminen kansalaisopiston kursseille on hyvin tärkeää ja palkitsevaa,  se myös lisää yksilöiden hyvinvointia. 
Skaala 1= välttävä ja 5 =erittäin hyvä.
asiakastyytyvväisyyskysely2.png

Poikkeuksellisen toimintavuoden jälkeen halusimme kysyä ajatuksia ja kokemuksia etäopetuksesta. Halusimme tietää mitä etuja etäopetus/etäopiskelu mahdollisesti tuo asiakkalle. Tärkeimpänä asiana osallistujat näkivät mahdollisuuden opiskella etänä eri paikoista, myös matkustusajan säästymistä pidettiin etuna. Monet ihmiset kokivat, että etäopiskelu mahdollisti poikkeusaikana terveenä pysymisen. 
asiakastyytyvväisyyskysely3.png


Koska etäopetuksesta varmasti jää meille yksi tapa opettaa,  halusimme vielä tarkentaa miten onnistuimme sen järjestämisessä. Tulokset olivat tosi hyviä. Parhaimmat arvosanat  saivat Opiston hallinnon ohjeet (4.4.) sekä opettajien ohjeet (4.4) poikkeusoloissa oppilaille. Koettiin myös, että omat laitteet sekä yhteydet etäoppimiseen olivat riittävät. Haasteellimpana kuitenkin koettiin, että oppiminen ei ollut niin syvällistä kuin lähiopetuksessa. 
Skaala 1= välttävä ja 5 =erittäin hyvä.
asiakastyytyvväisyyskysely4.png


Kysyimme myös miksi etäopetukseen ei haluta osallistua. Tärkeimpänä syynä nähtiin sosiaalisen ryhmän puuttuminen. Myöskään kaikkia aineita ei voi opiskella etänä ja osalle jäi  tunne, että etäopetuksessa ei oppinut niin hyvin kuin lähiopetuksessa. Useille etäopetus oli kuitenkin vain kakkosvaihtoehto silloin kun  lähiopetusta ei pystytä järjestämään.
asiakastyytyvväisyyskysely5.png


Viimeisenä koontikysymyksenä kysyimme suosittelisiko vastaaja Keravan Opiston toimintaa muille. Saimme keskiarvoksi huikeat 4,6 (skaala 1= täysin eri mieltä,  5=täysin samaa mieltä).  Tästä voimme olla ylpeitä!
asiakastyytyvväisyyskysely6.png

Kiitos kaikille vastaajille. 
Näitä tietoja olemme jo käyttäneet ja käytämme myös tulevien lukukausien suunnittelussa hyväksi. 
On etuoikeus tehdä teidät tyytyväiseksi!
keravanopisto_asiakastyytyväisyyskysely_palaute_2021 (8).png